[1]
Делова-Сиљанова, Ј. 2024. Фраземите и преведувањето. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 105-113. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222105ds.