[1]
Терзијоска, Е. 2024. Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 85-92. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222085t.