[1]
Станкова, Б. 2024. Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 71-83. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222071s.