[1]
Лакосељац, Т., Мацан, Ж. and Стојановска, Б. 2024. Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија. Славистички студии. 22, (Mar. 2024), 29-41. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222029l.