Tropy chorograficzne w piśmiennictwie polskim. Rekonesans

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dariusz Rott

Апстракт

W artykule podjęto analizę tropów chorograficznych w piśmiennictwie polskim. Chorografia ukształtowała się już w starożytności jako opis (o różnym stopniu szczegółowości) znanych autorowi (choć nie zawsze w pełni autopsyjnie) krain historyczno-geograficznych, zjawisk geograficznych i szczegółów krajoznawczych i różnych obiektów charakterystycznych dla danej przestrzeni. Obejmowała zwłaszcza opis położenia i części składowych danego obszaru, stosunków wodnych (hydrologii), najważniejszych miast, żјycie i obyczaje mieszkańców, czasem również ustrój polityczny, bogactwa naturalne i in. W literaturze polskiej zasadniczo nigdy nie wykształtowała się jako osobny gatunek literacki. Najczęściej znajdowała się w części wstępnej dzieł historycznych, jak w kronice Anonima tzw. Galla z XII w. Niektóre z realizacji były niezwykle popularne jak dzieło geograficzne Macieja z Miechowa, bestseller literatury renesansowej w Europie, chorografia Jana Długosza, która aż do dziewiętnastego stulecia stanowiła wzorzec informacyjnego opisu naszego kraju, czy wielokrotnie wykorzystywany aż do początków XX w. przewodnik po Ziemi Świętej, autorstwa Anzelma Polaka. Linia rozwojowa chorografii zaczyna rozchodzić się w dwie strony. Jedną są deskrypcje poszczególnych krajów, regionów i miejsc. W tej formie tropy chorograficzne w bardzo skonwencjonalizowanej formie wkraczają w przestrzeń piśmiennictwa geograficznego i użytkowego, a ich realizacje można zaobserwować do dzisiaj w przewodnikach turystycznych. Druga linia rozwojowa to hybrydowa struktura gatunkowa, która wyrasta z relacji podróżopisarskich najczęściej ujętych w formę diariusza. Chorografiom i tropom chorograficznym nie poświęcono dotąd zbyt wiele miejsca w polskiej refleksji naukowej.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Литература, култура, превод

Референци

Banaszkiewicz, J., 1979, „Fabularyzacja przestrzeni. Średniowieczny przykład granic”, Kwartalnik Historyczny 4. 987-999.
Forycki, M., 2010, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w <>, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Krzywy, R., 2006, „Chorografia. Materiały do Słownika rodzajów literackich”, Zagadnienia Rodzajów Literackich 1-2, 241-243.
Krzywy, R., 2001, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Krzywy, R., 2013, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
Mocarz, M., 2011, Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, Lublin: Wydawnictwo KUL.
Rott, D., 1999, O „Chorografii” Jana Długosza, w: Bibliologia. Literatura. Kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Wacławie Szelińskiej, red. M. Konopka, M. Zięba. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 311-320.
Rott, D., 1995, Staropolskie chorografie. Początki – przemiany – rozwój gatunku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Szelińska, W., 1984, Jan Długosz. Storico e primo geografo polacco, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Szelińska, W., 1980, Chorographia Regni Poloniae Jana Długosza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Szelińska, W., 1993, Śląsk w piśmiennictwie Jana Długosza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.