Преводот како ковачница на јазикот

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Фросина Милковска

Апстракт

Во преводот често се појавува потреба за нови зборови за да може да се пренесат реалиите на една култура во друга. феноменот на преземење зборови направо од оригиналниот јазик, го уништува стремежот за градење на јазикот. од друга страна пак, образувањето неологизми кои одговараат на нашиот јазик постојано ќе го дополнуваат и збогатуваат лексичкиот фонд. Преводот не само што треба да го разгледа значењето на зборот, туку треба да го земе предвид и контекстот на неговата употреба и неговата еволуција во јазикот.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Литература, култура, превод

Референци

На кирилица:
Конески Блаже. 2021. Прилози за современиот македонски јазик, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.
Чемерски Огнен. 2015. Триста ветрила! или за преведувањето и за пребродувањето : преведување поморјанска терминологија во романот „Моби Дик”, Блесок, Скопје
Минова-Ѓуркова Лилјана. 2003. Стилистика на современиот македонски јазик. Магор, Скопје.

На латиница:
Niska Helge. 1998. Exploration in translational creativity: Strategies for interpreting neologisms, workshop paper. Stockholm University