Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во ,,Двојник” на Ф. М. Достоевски

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Елена Карпузовска

Апстракт

Оваа студија херменевтички го иследува фантастичниот реализам како синкреза на романтичарската фантастика и реалистичките конвенции во романот ,,Двојник” од Ф. М. Достоевски. Трудот стреми, низ евокација на теориските премиси на Цветан Тодоров и М. М. Бахтин, да ги образложи жанровските интерференции и наратолошките модуси низ кои, трансцендира парадигмата на идентитетското двојство – предимно, низ јазикот на гротеската и амалгамот на сонот и стварноста. Следствено, студијата е обид за херменевтичко разглобување на сите скриени меандри низ кои полифонично се рефлектира топосот на идентитетското подвојување на протагонистот Голјаткин.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Литература, култура, превод

Референци

кирилица:
Достоевски, Ф. М., 1993, Бедни луѓе; Двојник, Скопје: Табернакул, стр. 5-170.
Достоевский, Ф. М., 1984, Полное собрание сочинений в тридцати томах: Том 26. Дневник писателя 1877. Сент. – Дек.; 1880. Август, Москва: Наука.
латиница:
Bahtin, Mihail Mihailovič, 2000, Problemi poetike Dostojevskog, Beograd: Čigoja štampa, str. 204-108.
Todorov, Cvetan, 1987, Uvod u fantastičnu književnost, Beograd: Rad, str. 96-161.