Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марија Ѓорѓиева Димова

Апстракт

Целта на овој текст е интерпретативно да ги илустрира одделнитe теориски промислувања на поимот толкување, понудени во рамки на книжевната херменевтика. Интерпретативниот фокус е поставен врз романот Покана на смртна казна од рускиот писател Владимир Набоков.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Литература, култура, превод

Референци

Ковач, Н., 2004, Европскиот политички роман, Скопје: Ѓурѓа.
Набоков, В., 2003, Покана на смртна казна, Скопје: Наша книга.
Рабо, С., 2005, „Кратка средба со Хомер: интерпретација, фикција и факти во Вистинската приказна на Лукијан“, Дијалог на интерпретации, Прир.К.Ќулавкова/Ж.Бесиер/Ф.Дарос, Скопје:Ѓурѓа, 265-289.
Рикер, П., 2003. „Реторика, поетика, херменевтика“, Херменевтика и поетика, Прир. Катица Ќулавкова, Скопје: Култура, 30-53.
Рикер, П., 2004, Сопство као други, Београд: Јасен.
Ќулавкова, К., 2003, „Херменевтиката и атопичноста на книжевниот текст“, Херменевтика и поетика, Прир.Катица Ќулавкова, Скопје: Култура. I-XIII.
Ќулавкова, К., 2005, „Херменевтика на книжевните идентитети“, Дијалог на интерпретации, Прир К.Ќулавкова/Ж.Бесиер, Скопје:Ѓурѓа, 61-115.
Фиш, С., 2003, „Толкување на Вариорум“, Херменевтика и поетика, прир.Катица Ќулавкова, Скопје: Култура, 268-291.
Bényei, T., 1993, „Umiječe zavaravanja: Ada Vladimira Nabokova“, Intertekstualnost & Autoreferencijalnost, Prir. D. Oraić-Tolić/V. Žmegač, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, 71-83.
Eсo, U., 2001, Granice tumačenja, Beograd: Paideia.
Lachmann, R., 1997, Memory and Literature:Intertextuality in Russian Modernism, Mineapolis/London:University of Minesota Press.
McHale, B., 2001, Postmodernist Fiction, London/New York: Routledge.
Medarić, M., 1994, „Igre oko Vladimira Nabokova (recepcija Nabokova u njegovoj ulozi homo ludensa)“, Republika 7-8, 152-161.
Nabokov, V., 2003. Stvarni život Sebastijana Najta, Beograd:Rad.