ГОРДОСТ и СМИРЕНИЕ семантичка анализа на добродетели и нивни антиподи

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Виолета Николовска

Апстракт

Цел на нашето истражување ќе биде семантичкото поле на добродетелта достоинство, со лексемите што ѝ се сродни и спротивставени (гордост, грд, убав, смирен, смерен, одмерен). Со оглед на тоа што станува збор за добродетел, анализата ќе ја вршиме во философско-богословски контекст. Ќе ја земеме предвид и етимолошката анализа на лексемите и импликациите што ги донесува етимологијата на лексемите на семантички план и на планот на збогатувањето на речникот. Анализата ќе ја вршиме и врз основа на употребата на лексемите од ова семантичко поле во контексти на современиот македонски јазик и книжевност.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Лингвистика

Референци

Георгиев Вл., Гълъбов Ив., Заимов Й., Илчев, Ст. 1971. Български етимологичен речник, А-З, том I. София: Издателство на Българската академия на науките.
Дигитален речник на македонскиот јазик, http://www.makedonski.info/
Св. Нектариј Егински Познај се себеси во Хондропулос, С. 2007. Свети Нектариј Егински: светител од наше време, Скопје: Ѓаконија.
Николовска, В. 2017. „Семантичките компоненти на лексемата убав“ Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет - денес и утре“, 15-16 Ноември, 2017, Скопје, Македонија. Сематичките компоненти на лексемата убав - UGD Academic Repository
Ожегов, С. И. и Шведова, Н. Ю Толковый словарь русского языка. Москва: Азъ, 1993.
Старословенско-македонски речник. Ред. В. Десподова, Прилеп – Скопје: Институт за старословенска култура, Матица македонска, 1999.
Св. Теофан Затворник и архимандрит Јован Крестјанкин, О покајању и исповијести. Цетиње: Светигора, 1995.
Толковен речник на македонскиот јазик. Ред. К. Конески, том I, А-Ж. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003.
Толковен речник на македонскиот јазик. Ред. К. Конески, том V, Р-С. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2011.
Угринова – Скаловска, Р. 1979. Старословенски јазик, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.
Grujić, B. 1983. Rečnik latinsko – srpskohrvatski, Cetinje: Obod.
Skok, P. 1971. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti, tom I.