Славистички студии е меѓународно славистичко списание од областа на хуманистичките науки кое што го издава Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

ISSN: 2955-232X (онлајн издание) ISSN: 0352-3055 (печатено издание)

DOI: https://www.doi.org/10.37834/SS

Том 22 (2022): Славистички студии

Објавено: 2024-04-02

Прегледај ги сите изданија