Taneski, Nenad, Sasha Smileski, and Rina Kirkova. 2023. “NATIONAL COUNTER TERRORISM POLICY AS A CRISIS MENAGMENT TOOL”. Security Dialogues 14 (2), 167-75. https://doi.org/10.47054/SD23142167t.