(1)
Taneski, N.; Smileski, S.; Kirkova, R. NATIONAL COUNTER TERRORISM POLICY AS A CRISIS MENAGMENT TOOL. sd 2023, 14, 167-175.