[1]
V. Janusheva, “ВТОРОТО РАМНИШТЕ НА СЛОЖЕНОСТ КАЈ МУЛТИПЛИКАТИВНИТЕ СЛОЖЕНИ СЕМАНТЕМИ ОД ПРВ СТЕПЕН ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК”, FS, vol. 11, no. 2, pp. 63-74, Oct. 2019.