POPOVSKA, D. АЏИЛАК И СВЕТИ МЕСТА ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА: МЕСТО, ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗАМ. Philological Studies, v. 11, n. 2, p. 128-134, 25 Oct. 2019.