(1)
Popovska, D. АЏИЛАК И СВЕТИ МЕСТА ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА: МЕСТО, ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗАМ. FS 2019, 11, 128-134.