(1)
Janusheva, V. ВТОРОТО РАМНИШТЕ НА СЛОЖЕНОСТ КАЈ МУЛТИПЛИКАТИВНИТЕ СЛОЖЕНИ СЕМАНТЕМИ ОД ПРВ СТЕПЕН ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. FS 2019, 11, 63-74.