[1]
Janusheva, V. 2019. ВТОРОТО РАМНИШТЕ НА СЛОЖЕНОСТ КАЈ МУЛТИПЛИКАТИВНИТЕ СЛОЖЕНИ СЕМАНТЕМИ ОД ПРВ СТЕПЕН ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. Philological Studies. 11, 2 (Oct. 2019), 63-74.