1.
Османи И. Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени. JCP [Internet]. 2019Jun.30 [cited 2020Aug.8];2(1):47-8. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/182