1.
Јанкулоски Д. Функциите на парадигмите со има и н/т-партицип во градскиот велешки говор. JCP [Internet]. 2022Jun.22 [cited 2022Oct.6];5(1):27–38. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1683