1.
Диздаревиќ В. Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива. JCP [Internet]. 2020Jun.20 [cited 2020Oct.20];3(1):137–149. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1377