1.
Н. Николовска К. Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период. JCP [Internet]. 2020Jun.20 [cited 2020Oct.20];3(1):97–110. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1374