1.
Видова К. Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик. JCP [Internet]. 2020Jun.20 [cited 2020Oct.28];3(1):53–69. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1371