Османи, Исмет. “Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени”. Journal of Contemporary Philology 2, no. 1 (June 30, 2019): 47-58. Accessed August 8, 2020. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/182.