Диздаревиќ, Ведран. “Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива”. Journal of Contemporary Philology 3, no. 1 (June 20, 2020): 137–149. Accessed October 20, 2020. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1377.