Н. Николовска, Кристина. “Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период”. Journal of Contemporary Philology 3, no. 1 (June 20, 2020): 97–110. Accessed October 26, 2020. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1374.