Видова, Катерина. “Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 3, no. 1 (June 20, 2020): 53–69. Accessed October 26, 2020. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1371.