Бужаровска, Е., Л. Митковска, and А. Киркова-Наскова. “Збороредот во простата реченица: инверзија на субјектот и предикатот”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 2, no. 2, Dec. 2019, pp. 7–25, doi:10.37834/JCP192007b.