Османи, И. “Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 2, no. 1, June 2019, pp. 47-58, doi:10.37834/JCP1910047o.