Јанкулоски, Д. “Функциите на парадигмите со има и н/т-партицип во градскиот велешки говор”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 5, no. 1, June 2022, pp. 27–38, doi:10.37834/JCP2251027j.