Диздаревиќ, В. “Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 137–149, doi:10.37834/JCP2030137d.