Н. Николовска, К. “Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 97–110, doi:10.37834/JCP2030097n.