Видова, К. “Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 53–69, doi:10.37834/JCP2030053v.