Дучевска, А., and Б. Карапејовски. “Збороредот на некои партикули во предлошките синтагми”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 7–19, doi:10.37834/JCP203007d.