[1]
Е. Бужаровска, Л. Митковска, and А. Киркова-Наскова, “Збороредот во простата реченица: инверзија на субјектот и предикатот”, JCP, vol. 2, no. 2, pp. 7–25, Dec. 2019.