[1]
И. Османи, “Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени”, JCP, vol. 2, no. 1, pp. 47-58, Jun. 2019.