[1]
В. Диздаревиќ, “„Подобро е добро име отколку големо богатство“: Симболичкиот капитал во полето на книжевноста”, JCP, vol. 5, no. 1, pp. 73–87, Jun. 2022.