[1]
Д. Јанкулоски, “Функциите на парадигмите со има и н/т-партицип во градскиот велешки говор”, JCP, vol. 5, no. 1, pp. 27–38, Jun. 2022.