[1]
Р. Бужаровска, “Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност”, JCP, vol. 3, no. 2, pp. 133–156, Dec. 2020.