[1]
В. Диздаревиќ, “Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива”, JCP, vol. 3, no. 1, pp. 137–149, Jun. 2020.