[1]
К. Димовска, “Маргиналниот глас како главна фокализаторска свест”, JCP, vol. 3, no. 1, pp. 127–136, Jun. 2020.