[1]
К. Н. Николовска, “Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период”, JCP, vol. 3, no. 1, pp. 97–110, Jun. 2020.