[1]
К. Видова, “Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик”, JCP, vol. 3, no. 1, pp. 53–69, Jun. 2020.