[1]
А. Дучевска and Б. Карапејовски, “Збороредот на некои партикули во предлошките синтагми”, JCP, vol. 3, no. 1, pp. 7–19, Jun. 2020.