Петревски, Б. (2019) “Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик”, Journal of Contemporary Philology, 2(2), pp. 65–79. doi: 10.37834/JCP1920065p.