Бужаровска, Е., Митковска, Л. and Киркова-Наскова, А. (2019) “Збороредот во простата реченица: инверзија на субјектот и предикатот”, Journal of Contemporary Philology, 2(2), pp. 7–25. doi: 10.37834/JCP192007b.