Османи, И. (2019) “Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени”, Journal of Contemporary Philology, 2(1), pp. 47-58. doi: 10.37834/JCP1910047o.