Макаријоска, Л. (2022) “Вредно лингвистичко издание – прва лексикологија на македонскиот јазик”, Journal of Contemporary Philology, 5(1), pp. 121–128. doi: 10.37834/JCP2251121m.