Диздаревиќ, В. (2020) “Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива”, Journal of Contemporary Philology, 3(1), pp. 137–149. doi: 10.37834/JCP2030137d.