Н. Николовска, К. (2020) “Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период”, Journal of Contemporary Philology, 3(1), pp. 97–110. doi: 10.37834/JCP2030097n.