Видова, К. (2020) “Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик”, Journal of Contemporary Philology, 3(1), pp. 53–69. doi: 10.37834/JCP2030053v.